Juli 10, 2019

Bezbijednost na radu

Politika zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu kompanije Elektro – Agent d.o.o. je sastavni dio Poslovne politike, koja se bazira na uspostavljanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čije je osnovno načelo pored unapređenja kvaliteta i stalno unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu uz poštivanje:
 
 • Relevantnih zakona i pravilnika koji se odnose na bezbijedan i zdrav rad u preduzeću,
 • Zahtijevi ISO standarda sa posebnom pažnjom na sprovođenju planova, procedura i neophodnih programa za podršku i sprovođenje ove Politike.

Ciljevi kompanije Elektro – Agent d.o.o.
 • Da osigura bezbijedno radno okruženje  za sve zaposlene, kupce i posjetioce, ulaganjem u bezbijednu opremu i samu bezbijednost na radu,
 • Da neprekidno usavršava  sisteme  i  procese zaštite zdravlja I bezbednosti,
 • Da promoviše  bezbednost  na radu povećanjem svijesti o bezbednosti i  zaštiti zdravlja  na radu (OH&S) među zaposlenima i kupcima i da poboljšava organizacionu bezbijedonosnu  kulturu.

Politika zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu predstavlja okvir za ciljeve. U sprovođenju ove politike zahtijeva se podrška svih zaposlenih u kompaniji i određuju se sljedeći opšti ciljevi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu:
 
 • Obezbeđivanje bezbijedne i zdrave radne sredine, uključujući sisteme za bezbijedan rad kao i bezbijedno okruženje, opremu i alate, eliminišući nesigurne radne uslove,
 • Obezbijeđivanje najoptimalnijih i najadekvatnijih ličnih zaštitnih sredstava,
 • Držanje koraka sa modernim tehnikama sprečavanja nezgoda putem praćenja i primjene najnovijih standarda iz zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu,
 • Pomoć zaposlenima u rehabilitaciji posle nesreće i obezbijeđivanje brzog i nesmetanog povratka na posao što je prije moguće,
 • Definisanje odgovornosti rukovodilaca i drugih odgovornih lica po pitanjima bezbijednosti i zaštite zdravlja zaposlenih koji su njima potčinjeni,
 • Procijenjivanje rizika za sve radne aktivnosti i uspostavljanje adekvatnih kontrolnih mijera kako bi isti bili svedeni na minimum ili najbolje eliminisani,
 • Utvrđivanje sistema bezbijednog rada za sve one aktivnosti koje imaju ili bi mogle imati značajan uticaj na bezbijednost i zdravlje zaposlenih, implementacija i praćenje istih kako bi se utvrdila njihova efikasnost i efektivnost na osiguranju zdravlja, bezbijednosti i dobrobiti svih zainteresovanih strana,
 • Blagovremeno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu na najefikasniji način,
Odgovornost zaštite zdravlja i bezbijednostii na radu dijelimo između zaposlenih, rukovodilaca i kompanije:
 
 
Odgovornost zaposlenih:
 • Svaki zaposleni je odgovoran za sopstveno zdravlje,
 • Zaposleni su u obavezi da poštuju sve kompanijske procedure i pravila vezana za zdravlje i bezbednost na radu,
 • Zaposleni moraju biti svjeesni svog uticaja na zdravlje i bezbijednost na radu.
Odgovornost rukovodilaca:
 • Rukovodioci su odgovorni da obezbijede da se ne donese nijedna odluka koja može nepovoljno da utiče na zdravlje i bezbijednost zaposlenih,
 • Rukovodioci, se obavezuju da unapređuju i štite fizičko i mentalno zdravlje svojih zaposlenih,
 • Rukovodioci moraju predstavljati primjer za brigu o bezbijednosti i zdravlju na random mijestu ostalim zaposlenima.
Odgovornost kompanije:
 • Uspostavljanje, održavanje i unaprijeđenje sistema bezbijednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom,
 • Obrazovanje zaposlenih o zdravlju i bezbijednosti na radu,
 • Redovna procijena rizika i obaveštavanje zaposlenih o rizicima vezanim za svako pojedinačno radno mijesto,
 • Formiranje godišnjih programa za prevenciju zdravlja i bezbijednosti na radu,
 • Svi zaposleni su dužni da reaguju kada vide da se bezbijednost na radu dovodi u pitanje.

Post Types, Standard Posts
About admin

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *